A fogyatékossági támogatás havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás a súlyosan fogyatékos személy részére. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez


Ki kaphat fogyatékossági támogatást?

* aki betöltötte 18. életévét,
* súlyos látási fogyatékos,
* súlyos hallási fogyatékos,
* súlyos értelmi fogyatékos,
* súlyos mozgásszervi fogyatékos, vagy
* súlyos halmozottan fogyatékos. és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatást bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár és menekült is kérheti.)

Ki számít súlyosan fogyatékosnak?

Súlyos látási fogyatékos: Aki kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (Akinek látóképessége teljesen hiányzik. vagy aliglátó, és látása segédeszközzel vagy műtéti úton nem javítható.)

Súlyos hallási fogyatékos: Aki a beszédének hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad.

Súlyos értelmi fogyatékos: Akinek értelmi akadályoztatása középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, IQ-ja 50 alatt van. (Fogyatékossága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt alakult ki.)

Súlyos mozgásszervi fogyatékos: Akinek a helyváltoztatáshoz (külön jogszabályban meghatározott) segédeszköz állandó és szükségszerű használatára van szüksége, vagy ágyhoz kötött személy, aki a segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes.

Súlyos halmozottan fogyatékos: Akinek a súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Ki nem kaphat fogyatékossági támogatást?

* az a súlyosan fogyatékos személy, aki a vakok személyi járadékában részesül
* aki magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Olvasd el a Mi történik az igénylés beadása után? címszó alatti csillaggal jelölt részt!

FONTOS! Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha

1. a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és a távolmaradását nem igazolja.
2. a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;

Szünetel a fogyatékossági támogatás folyósítása, ha a jogosult egybefüggően három hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik. Ebben az esetben a támogatás szüneteltetését a külföldi tartózkodás negyedik hónapjának első napjától kezdődően kell elrendelni.

Mennyi a fogyatékossági támogatás összege?

1. A fogyatékossági támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 %-a.
2. A halmozottan fogyatékosok esetében a nyugdíj minimum 80 %-a
3. Az értelmi és mozgásszervi fogyatékos személynek, ha önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik szintén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ára jogosultak.

Hogyan kell igényelni a fogyatékossági támogatást?

A fogyatékossági támogatást a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál lehet igényelni, az. "Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra" című nyomtatványon.
A nyomtatványért nem kell fizetni.
(Budapest a Pest Megyei magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozik)

Mit kell beadni (csatolni) az igénybejelentéshez?

1. az igénylő háziorvosa által kiállított beutalót.
2. szociális intézményben élő személynek az intézmény orvosa által kiállított beutalót,
3. valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (zárójelentés, stb.)

Mit kell tenni?

1. A fogyatékossági támogatást igénylő személynek fel kell keresnie háziorvosát, aki kitölti az "Orvosi beutalót az OEP OOSZI Orvosi Bizottságához", valamint nyilatkozik arról is, hogy
   -  Alkalmasak-e. a rendelkezésre álló orvosi iratok a súlyosan fogyatékos állapot megállapítására
   - Véleményt ad az igénylő önálló életvitelére való képességének és önkiszolgálási képességének minősítéséhez.
   - Nyilatkozik arról, hogy szakértői bizottság általi vizsgálat szükséges-e?

Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a minősítéshez szükséges iratokkal, a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről.
2. Be kell szerezni és ki kell tölteni az "Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra" c. nyomtatványt

Hol szerezhető be ez a nyomtatvány?


o Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál (régi TÁH)
o a fogyatékos személyeket tömörítő civil szervezeteknél, érdekvédelmi szerveknél, pl: SINOSZ, Nasiba Alapítvány

Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságok - címjegyzék

3. A kitöltött "Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra" c. nyomtatványt, az orvosi beutalót és az összes orvosi igazolást be kell adni a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
Hiányosan benyújtott igény esetén az igénylőt 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Mi történik az igénylés beadása után?

A Területi Államháztartási Hivatal (TÁH) az igénybejelentést és az orvosi dokumentációkat átadja az OOSZI szakértői bizottságának. A szakértői bizottság megvizsgálja, hogy az igénylő súlyos fogyatékosnak minősül-e, és szakvéleményében nyilatkozik, arról, hogy az igénylő felülvizsgálata szükséges-e vagy sem.

A szakértői bizottság a fogytékosság minősítésének eredményéről értesíti a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát ( régi TÁH. )

A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (régi TÁH) határozattal dönt a fogyatékossági támogatás megállapításáról, illetve az igény elutasításáról. A TÁH a támogatás iránti igényt elbíráló határozattal együtt a szakértői bizottság szakvéleményét is elküldi az igénylőnek.

Ha a felülvizsgálat esedékessé válik a TÁH értesíti a jogosultat és a szakértői bizottságot a felülvizsgálat elvégzése végett.

*Ha az igénylő a vakok személyi járadékában részesül, illetőleg magasabb összegű családi pótlékban a TÁH - súlyos fogyatékosság fennállása esetén - a minősítés eredményéről és a várható összegéről tájékoztatja az igénylőt. Az igénylőnek ezt követően nyilatkozni kell, hogy a fogyatékossági támogatásra az igényét fenntartja-e.

Ha a fogyatékossági támogatásra az igényét fenntartja, le kell mondani a vakok személyi járadékáról, ill. a magasabb összegű családi pótlékról.

Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése:

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve, annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a TÁH-ot.

Jogalap nélkül veszi fel az ellátást:

1. aki arra nem jogosult, vagy
2. kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak.

Aki a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül veszi fel köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 30 napon belül írásban kötelezték.
30 napon túl attól lehet visszakövetelni a jogtalanul felvett pénzt, akinek az ellátás felvétele felróható 3 év elteltével nem lehet visszakövetelni a jogtalanul felvett fogyatékossági támogatást.