Kivételes (méltányossági) nyugdíjemelés iránti kérelmet nyújthatnak be az ellátás növelésére rászoruló nyugellátásban részesülő személyek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Ügyfélszolgálata tájékoztatót tett közzé arról, hogy ki, milyen esetekben jogosult kivételes nyugdíjemelés igénylésére. A támogatással kapcsolatos információkat pontokba szedve közöljük.

Ki kérhet kivételes nyugdíjemelést?

Kizárólag a nyugellátásban részesülő személy.

Kivételes emelés engedélyezhető
•    az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek
•    a megváltozott munkaképességű özvegynek,
•    az árvának,
•    a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, továbbá
•    a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek,
akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000,- forintot, és a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt.

Kinek nem állapítható meg méltányossági nyugdíjemelés?

Annak a személynek, aki
•    előzetes letartóztatásban van,
•    szabadságvesztés büntetését tölti,
•    szociális intézményben vagy
•    javítóintézetben van elhelyezve.

Melyek az elbírálás szempontjai?

A kivételes nyugdíjemelés engedélyezésénél előnyben kell részesíteni
•    férfiak esetében a 35 évnél,
•    nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, vagy
•    a 70 éven felüli személyt, vagy
•    az I. illetőleg II. rokkantsági csoportba tartozó személyt, továbbá
•    azt a személyt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült.

Milyen összegű emelés engedélyezhető?

A kivételes nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, de nem lehet kevesebb annak 10%-ánál (2.850-7.125,- forint).

Az emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

Hol terjeszthető elő a kérelem?

A kivételes nyugdíjemelés engedélyezésére kizárólag az érintett személy kérelme alapján kerülhet sor.

Az igénylések benyújtása az erre a célra rendszeresített „Kérelem-adatlap” nyomtatványon történik.

Az adatlapot pontosan kitöltve, aláírva az igénylő lakhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (kormányhivatal) kell benyújtani.

A nyomtatvány az ügyfélszolgálati irodákban szerezhető be, illetve letölthető az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu). A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.

A kérelem elbírálása során kiemelt figyelmet fordítanak különösen azokra a körülményekre, amelyek veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérelmező megélhetését vagy aránytalanul súlyos terhet jelentenek (mint pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, a házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az igényelbíráló szerv indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e, szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra is felszólíthatja.

A döntésről a kérelmezőt írásban értesítik.

Van-e jogorvoslati lehetőség?

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.

2013. január

Forrás:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Ügyfélszolgálat
Budapest, V. Akadémia u. 3. Telefon: (06-1) 795-3168
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
www.csaladitudakozo.hu